Všetci návštevníci tejto stránky, pobytom na tejto stránke súhlasia s nižšie uvedenými podmienkami a pravidlami.

1. Organizácia zastrešujúca projekt Registračka.sk:

LARP klub Košice občianske združenie

oficiálne zaregistrované na ministerstve vnútra SR dňa 21.11.2012

 • Rosná 12, 04001
 • Košice, Slovenská republika
 • IČO: 42252644
 • DIČ: 2024084139

2. Upresnenie pojmov

 • Akciou sa rozumie tematické stretnutie viacerých osôb za účelom uvedeným v popise akcie na týchto stránkach.
 • Návštevníkom sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá zavítala na tieto stránky. Návštevníci môžu prezerať túto stránku a jej podstránky. Môžu sa registrovať alebo prihlásiť do systému.
 • Užívateľom sa rozumie osoba zaregistrovaná na týchto stránkach. Užívatelia môžu prezerať túto stránku a jej podstránky, prihlasovať sa na akcie.
 • Účastníkom sa rozumie osoba zúčastňujúca sa na akciách propagovaných týmito stránkami.
 • Organizátorom sa rozumie osoba, ktorá organizuje a propaguje akciu na týchto stránkach. Organizátor je oprávnený rozhodovať o téme akcie, dĺžke trvania, požadovanej úrovni, či schvaľovaní účastí účastníkov. Organizátor je uverejnený pri každej akcii na spodnej časti stránky akcie.
 • Moderátorom sa rozumie osoba, ktorá kontroluje a v prípade potreby pomáha organizátorom s vytváraním a spravovaním akcií.
 • Administrátorom sa rozumie osoba, ktorá v prípade potreby kontroluje a opravuje vzniknuté chyby pri vytváraní, či zmazaní akcií.
 • Správcom sa rozumie osoba, ktorá zodpovedá za technický stav stránky.

3. Všeobecné platné pravidlá

Všeobecnými pravidlami by sa mal riadiť každý návštevník tejto stránky. Ich porušenie bude trestané administrátorom stránky podľa individuálneho posúdenia.

Nevhodné správanie, osočovanie, či urážky, alebo nadávky na týchto stránkach nebudú tolerované. Taktiež nebudú tolerované žiadne porušenia zákonov SR, alebo dobrých mravov.

Používanie týchto stránok je bezplatné.

4. Testovacia prevádzka

Dňa 8.2.2018 bola spustená testovacia prevádzka týchto stránok. Žiadame všetkých návštevníkov, užívateľov, ..., aby akúkoľvek chybu nezrovnalosť, alebo nevhodné správanie systému hlásili na adrese support@registracka.sk

5. Registrácia, prihlásenie na stránkach a zabudnuté heslo

5.1. Registrácia

Registráciou sa rozumie zapísanie sa do databázy užívateľov stránky za účelom využívania služieb určených pre registrovaných užívateľov. Povinné údaje sú označené * (hviezdičkou) a bez ich vyplnenia nie je registrácia možná. Po odoslaní registračného formulára sa údaje zapíšu do databázy užívateľov, a účet nadobudne stav očakávajúci potvrdenie registrácie. Užívateľ musí svoju registráciu potvrdiť kliknutím na odkaz, ktorý dostane E-mailom. Po potvrdení overovacím E-mailom sa užívateľský účet aktivuje, a užívateľ sa môže na stránky prihlásiť.

Upozornenie: Uvádzanie nepravdivých údajov pri registrácii (napr.: uvedenie vyššieho veku z dôvodu registrácie na akciu ktorá je vekovo obmedzená), bude mať za dôsledok trvalé zablokovanie účtu a nemožnosť ďalšieho používania týchto stránok.

5.2. Prihlasovanie

Prihlásením sa rozumie overenie užívateľa zadaním údajov uvedených pri registrácii a to konkrétne E-mailovej adresy a hesla.

5.3. Zabudbuté heslo

V prípade, že je užívateľ zaregistrovaný a zabudne prihlasovacie heslo, je možné ho zmeniť. Formuár pre prihlásenie obsahuje tlačidlo zabudnuté heslo. Po jeho kliknutí sa zobrazí formulár, do ktorého je potrebné zadať E-mailovú adresu, ktorú užívateľ uviedol pri registrácii. Na túto E-mailovú adresu mu systém zašle správu s postupom zmeny hesla.

5.4. Ochrana osobných údajov

Registráciou a prihlásením na stránkach www.registracka.sk súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1,4 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6. Akcia

Akciou sa rozumie záznam zapísaný v kalendári organizátorom.

7. Prihlásenie sa na akciu

Prihlásením užívateľa na akciu sa z užívateľa stáva účastník akcie. Prihlásením sa rozumie absolvovanie prihlasovacieho procesu, ktorý zahŕňa:

 • potvrdenie súhlasu s pravidlami akcie (ak sú dostupné)
 • voľba spôsobu platby za akciu (ak je dostupná)
 • vyplnenie príslušného dotazníku (ak je dostupný)
 • potvrdenie správnosti údajov a odoslanie prihlášky

8. Platba za akciu

Všetky platby za akcie registrované na týchto stránkach majú v správe organizátori jednotlivých akcií. Správca stránok nie je oprávnený prijať platbu za akciu, pokiaľ ju sám neorganizuje. Platbu za konkrétnu akciu je potrebné uhradiť podľa zvolených parametrov v procese prihlasovania sa na akciu.

Akcie môžu podporovať tieto typy platieb:

 • 8.1. Platba v hotovosti na mieste
 • 8.2. Platba v hotovosti vopred
 • 8.3. Platba prevodom na účet organizátora/organizácie

8.1. Platba v hotovosti na mieste

Platba prebieha hotovostným predaním čiastky priamo do rúk organizátora, alebo osobe poverenej organizátorom pre vyberanie poplatkov a to najskôr v deň začiatku konania akcie.

8.2. Platba v hotovosti vopred

Platba prebieha hotovostným predaním čiastky priamo do rúk organizátora, alebo osobe poverenej organizátorom pre vyberanie poplatkov a to najskôr v deň prihlásenia sa na akciu a najneskôr v deň konania akcie.

8.2. Platba prevodom na účet organizátora/organizácie

Platba prebieha bezhotovostným predaním čiastky na účet organizátora/organizácie.

Systém vygeneruje príslušné informácie, na základe ktorých je účastníkovi umožnené uhradiť platbu za akciu prevodom na účet. Informácie zahŕňajú:

 • IBAN (číslo účtu)
 • SWIFT kód
 • Variabilný symbol
 • Konštantný symbol
 • čiastku na úhradu
 • správu pre adresáta
 • dátum povinnosti úhrady poplatku

Upozornenie: Bankový prevod medzi niektorými bankami môže trvať až 72hodín. Dôležitý je dátum zadania prevodu. Ten nesmie byť neskorší ako dátum povinnosti úhrady poplatku za akciu. V opačnom prípade organizátor nemusí akceptovať účasť účastníka na akcii a platba bude účastníkovi vrátená spôsobom akým účastník platbu uhrádzal.

9. Storno registrácie a vrátenie peňazí

9.1. Storno registrácie

Účastník má právo požiadať o zrušenie účasti na akcii kedykoľvek kontaktovaním organizátora. Organizátor následne vykoná príslušné kroky vedúce k vyhoveniu žiadosti účastníka.

Upozornenie: Účasť na akcii sa nedá zrušiť po dátume začiatku akcie.

Organizátor si vyhradzuje právo zamietnuť, či zrušiť účasť účastníka na akcii, alebo vylúčiť účastníka z už prebiehajúcej akcie v prípade, že takýto účastník porušuje všeobecné podmienky, alebo pravidlá účasti.

9.2. Vrátenie peňazí

Účastník má právo pri zrušení akcie taktiež požiadať o vrátenie poplatku za akciu ak tento poplatok už uhradil, a to podľa nasledujúcich pravidiel, ak ich neupravujú, alebo nedopĺňajú pravidlá konkrétnej akcie:

Ak je registrácia otvorená, je možné poplatok vrátiť vo výške, ktorá je uvedená v pravidlách konkrétnej akcie.

Ak je registrácia uzavretá, nie je možné poplatok vrátiť.

Upozornenie: Poplatok za akciu sa vracia účastníkovi formou akou ho účastník uhrádzal. Ak sa účastník rozhodne žiadať vrátenie poplatku za akciu, žiada ho od organizátora konkrétnej akcie.

Posledná aktualizácia pravidiel: 12.2.2018